Opieka logopedyczna

„… aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”
Juliusz Słowacki

Umiejętność posługiwania się językiem umożliwia nabywanie wiedzy o świecie i wyrażanie własnych myśli, intencji, przekonań. Za jego pośrednictwem dziecko interpretuje, kategoryzuje i wartościuje zjawiska zachodzące w jego otoczeniu. Zaburzenia w rozwoju mowy wpływają na całokształt jego funkcjonowania, dlatego tak ważne jest ich wczesne wykrywanie i podejmowanie odpowiednich oddziaływań terapeutycznych.

Celem terapii logopedycznej jest usuwanie wszelkich zakłóceń i nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka (tj. wady wymowy, niepłynność mówienia), rozwijanie sprawności językowej, komunikacyjnej, a także stymulacja rozwoju mowy i wyrównywanie jego opóźnień. W jej toku usprawniane są także inne obszary funkcjonowania dziecka, nieodłącznie związane z mową i komunikacją. Wybór metod wykorzystywanych w czasie zajęć uwarunkowany jest zwykle rodzajem zaburzenia, a podejmowane aktywności zawsze dostosowane są do indywidualnych predyspozycji i możliwości psychofizycznych dziecka.

communication-1991848_640

Zajęcia logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna

Zajęcia logopedyczne mają na celu likwidowanie wad wymowy oraz ćwiczenie słuchu fonemowego. Uczniowie poszerzają swoje słownictwo, uczą się pięknego wysławiania. Dzięki tym zajęciom dzieci mają możliwość wyrównać szanse edukacyjne. Uczniowie biorą chętnie udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Podczas zajęć zdobywają umiejętności i wiedzę o zapobieganiu oraz korygowaniu wad postawy, a także kształtują nawyk prawidłowej postawy ciała potrzebny przez całe życie.

W zajęciach logopedycznych uczestniczą zarówno podopieczni przedszkola (także ci najmłodsi, od 3 roku życia), jak i uczniowie szkoły podstawowej. Należy pamiętać, że terapia logopedyczna podjęta w młodszym wieku przynosi zwykle szybsze efekty i pozwala zapobiegać niechcianym konsekwencjom zaburzeń mowy w przyszłości. Jej efektywność jest ponadto nieodłącznie związana z systematycznymi ćwiczeniami dziecka w domu – zalecanymi przez logopedę i prowadzonymi w oparciu o przekazywane materiały.

Szkoła oferuje zajęcia logopedyczne prowadzone w czasie działania szkoły, bez angażowania czasu i wysiłku rodziców.
Na początku roku szkolnego we wrześniu prowadzone są bezpłatne diagnozy logopedyczne, na podstawie których kwalifikujemy uczniów do zajęć logopedycznych. Udział w tych zajęciach jest odpłatny i dobrowolny.

brain-2062057_640

Standardy zajęć logopedycznych w Open Future International School:

 1. Zajęcia prowadzone są indywidualnie, odbywają się raz w tygodniu (chyba, że istnieją ku temu inne zalecenia).
 2. Czas trwania zajęć to 45 minut, a koszt wynosi 50 zł.
 3. Każde dziecko zakwalifikowane do zajęć logopedycznych powinno zostać obowiązkowo zaopatrzone przez rodziców/opiekunów w teczkę (przed pierwszymi zajęciami), w której przekazywane będą zadania do wykonania w domu. Logopeda może zadecydować także o konieczności założenia zeszytu – o czym informuje rodzica e-mailem.
 4. Korespondencja elektroniczna z rodzicami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem szkolnego systemu – MyOpenFuture.
 5. Logopeda systematycznie uzupełnia dzienniki prowadzonych zajęć, do których mogą mieć wgląd także rodzice (jeśli zgłoszą taką potrzebę).
 6. Logopeda przekazuje na zajęciach zadanie do wykonania w domu co tydzień (chyba, że istnieją ku temu inne wskazania).
 7. Logopeda informuje rodzica o przebiegu terapii i dotychczasowych osiągnięciach w dwóch e-mailach podsumowujących – śródrocznym i końcoworocznym.
 8. Każdy logopeda raz w tygodniu odbywa dyżur dla rodziców/opiekunów. Rodzic chcący się z nim spotkać wpisuje się na listę wywieszoną na tablicy ogłoszeń z tygodniowym wyprzedzeniem lub informuje o chęci spotkania e-mailem.
Zajęcia logopedyczne prowadzą doświadczeni i wykwalifikowani logopedzi:

 

 • Katarzyna Orwat
 • Anna Kutrzeba
 • Paulina Skwara