Program stypendialny

Jeżeli szczególnie zależy Ci na zapewnieniu najlepszej przyszłości dla Twojego dziecka, bo widzisz, jakie jest uzdolnione i czujesz, że może zostać kimś naprawdę wielkim, a obawiasz się, że nie będzie Cię stać na opłacenie kosztów nauki w Open Future, nadal masz szansę!

Złóż aplikację do naszego Programu Stypendialnego
i ubiegaj się o dofinansowanie kształcenia swojego dziecka

Stypendium przyznawane jest w formie rabatu na czesne na okres jednego roku szkolnego, na mocy umowy o kształcenie i nie przysługuje w formie gotówkowej. Co roku istnieje możliwość złożenia wniosku o stypendium, jednak złożenie takiego wniosku nie jest gwarancją otrzymania stypendium. W przypadku ubiegania się o stypendium pokrywające całkowite koszty czesnego, dochód na osobę netto w rodzinie w poprzedzającym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 1500 zł.

Stypendium obejmuje:

 • całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat czesnego
 • możliwość ubiegania się o rozłożenie opłaty wpisowej na dwie raty

Stypendium nie obejmuje opłat obowiązkowych za:

 • basen
 • wycieczki szkolne, zielone szkoły
 • podręczniki i pomoce naukowe
 • wyżywienie (w przypadku wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej, można ubiegać się o pokrycie kosztów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej)
 • komitet rodzicielski
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i/lub angielskiego dla uczniów wymagających wsparcia

Stypendium nie obejmuje opłat nadobowiązkowych za:

 • płatne zajęcia dodatkowe
 • wymiany międzynarodowe, obozy, białe szkoły itp.

Aby umożliwić edukację na najwyższym poziomie także dzieciom osób o niższych dochodach, zapraszamy do złożenia wniosku o przyznanie stypendium, które umożliwi bezpłatną edukację nawet przez 3 lata szkoły gimnazjalnej. Znacząco szansę na otrzymanie przez dziecko stypendium zwiększą dochody niższe od średniej ze wszystkich złożonych wniosków. Pierwszeństwo będą miały także dzieci wykazujące się ponadprzeciętnymi zdolnościami oraz umiejętnościami.

Zainteresowani aplikowaniem do programu stypendialnego,
powinni postarać się spełnić następujące warunki:

 1. Umówić się na rozmowę wstępną z Dyrekcją Szkoły.
 2. W wyznaczonym terminie złożyć podanie o stypendium, wraz z uzasadnieniem i załącznikami:
  • [obowiązkowe] zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych przez oboje rodziców / opiekunów prawnych lub jedynego sprawującego władzę rodzicielska rodzica / opiekuna prawnego w poprzednim roku kalendarzowym;
  • [obowiązkowe w przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej przez jednego rodzica] dokument potwierdzający sprawowanie władzy rodzicielskiej wyłącznie przez jednego rodzica (wyrok sądu, akt zgonu, inny);
  • [obowiązkowe w przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej przez jednego rodzica] oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów bądź innego wsparcia finansowego od drugiego rodzica dziecka lub pisemne oświadczenie o braku otrzymywania środków finansowych od drugiego rodzica;
  • [jeżeli wnioskują Państwo o stypendium ze względu na szczególne uzdolnienia dziecka] dokumenty potwierdzające szczególne uzdolnienia lub osiągnięcia dziecka.
 3. Umowa o kształceniu dziecka jest podpisywana po przyznaniu stypendium.