FAQ oraz odpowiedzi

Podczas spotkań z rodzicami odpowiadamy na mnóstwo pytań, zatem wiemy, które zagadnienia najbardziej Państwa interesują. Poznanie Państwa oraz Państwa potrzeb pozwoliło nam stworzyć gotowy zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeżeli pytania, które chcieliby Państwo nam zadać nie ma na poniższej liście, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Od założenia Open Future International School w 2013 roku uzyskanie certyfikatu organizacji International Baccalaureate Organization (IBO) było jednym z naszych najważniejszych celów. Byliśmy świadomi, że to będzie potwierdzeniem, że tworzymy szkołę o najwyższym, światowym poziomie edukacji. Była to bardzo ważna obietnica złożona rodzicom pierwszych i kolejnych uczniów.

Aby uzyskać certyfikat przedszkole lub szkoła musi przejść przez minimum 2-letni okres kandydacki. Open Future otrzymało zgodę na bycie szkołą-kandydatem w październiku 2014, już po pierwszym roku działalności. Od tego momentu nasz zespół pod nadzorem eksperta wyznaczonego przez IBO oraz obowiązkowo przez specjalną osobę w naszym zespole – Koordynatora Programu PYP – przepracował wieleset godzin, aby wdrożyć punkt po punkcie wszystkie wymagania, jakie stawiane są każdej IB World School. Nauczyliśmy się pracować z dziećmi metodą projektu, bazując na polskiej podstawie programowej, wkomponowując w to wszystko filozofię wychowania uczniów na świadomych, otwartych obywateli nowoczesnego, globalnego, wielokulturowego świata.

Był to ogromny wysiłek. Z czasem zauważaliśmy jednak w praktyce, jak niesamowite efekty dla uczniów dają owe metody pracy i z każdym dniem nasz entuzjazm rósł, wspierany przez pozytywny feedback rodziców.

W marcu 2017 nasze przedszkole i szkołę odwiedzili eksperci, aby przekonać się na miejscu o tym, jak dalece sięga postęp naszych prac. Wreszcie 12.06.2017 mogliśmy zatriumfować – otrzymaliśmy wiadomość o pozytywnej ocenie naszej szkoły i przedszkola, otrzymaliśmy potwierdzenie pełnej akceptacji i upragniony certyfikat. Jest to niesamowite osiągnięcie, zwłaszcza dla tak młodego zespołu.

Jesteśmy siódmą w Polsce, a pierwszą w Małopolsce szkołą certyfikowaną dla etapu Primary Years Programme.

Certyfikat daje rodzicom gwarancję, że cała społeczność Open Future International School wierzy i wspiera kontynuowanie edukacji w duchu IBO od przedszkola do końca piątej klasy szkoły podstawowej. Jest to również dowód na naszą determinację do tworzenia szkoły o najwyższym, światowym poziomie edukacji oraz na słowność w dotrzymywaniu obietnic.

Aktualnie jesteśmy również szkołą kandydacką do programów Middle Years Programme oraz Diploma Programme. 

Matura Międzynarodowa (MM) jest celem, ale nie wymogiem edukacyjnym. Po szkołach międzynarodowych można oczywiście przystąpić do klasycznej, polskiej matury.

Matura Międzynarodowa została zrównana z maturą państwową w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 kwietnia 2006. Na MM uczeń może otrzymać ocenę w skali od 1 do 7. Każda polska uczelnia opracowuje swój przelicznik tych ocen na odpowiednik matury polskiej, ale generalna zasada jest, że każdy stopień to ok. 14% punktacji matury polskiej (np. 5 to 70%, 6 to 84%, a 7 to 100%). W przypadku zdawania przedmiotu na poziomie High Level może to być na przykład 28% za każdy stopień. Najlepiej jest sprawdzić warunki rekrutacji na wybranej dla ucznia wyższej uczelni.

Matura Międzynarodowa w porównaniu z polską maturą państwową ma wiele przewag, np:

  • ocena jest bardziej przewidywalna, gdyż na ocenę mają wpływ osiągnięcia z 2 lat nauki w liceum. Polska matura jest bardziej ryzykowna, gdyż maturzyście nie podejdą pytania, albo nie wstrzeli się on z odpowiedziami w klucz oczekiwany przez egzaminatorów – kończy ze słabym, nieodwracalnym wynikiem
  • na początku nauki w liceum uczeń wybiera 6 przedmiotów, które będzie zdawał na MM i tylko nad nimi pracuje, nie rozprasza więc swojej uwagi na naukę, która mu nie będzie potrzebna na końcowym egzaminie
  • maturzysta na MM może zaprezentować swój pogląd na zadany temat, ten pogląd może być zupełnie inny niż wyczytany w książkach. Jeśli jednak przedstawi swoje własne przemyślenia, argumentację, przytoczy własne, związane z tym tematem doświadczenia – otrzyma najwyższą ocenę. Znika więc stres „czy prawidłowo odpowiedziałem(am), czy zgodnie z oczekiwaniami klucza?” znany doskonale polskim maturzystom.
Od 50% do 80% zajęć edukacyjnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej Open Future prowadzonych jest w języku angielskim, w zależności od klasy oraz realizowanego programu. Zajęcia, które prowadzone są w języku polskim  to edukacja polonistyczna oraz edukacja związana z historią i geografią Polski, a także elementy matematyki. Zajęcia polskojęzyczne i anglojęzyczne prowadzone są przez tego samego nauczyciela.

Oczywiście na początkowych etapach edukacji uczniowie mogą odpowiadać nauczycielowi w języku polskim lub swoim języku ojczystym nawet w czasie zajęć anglojęzycznych, jednak nasze doświadczenie pokazuje, że relatywnie szybko starają się komunikować w języku angielskim – początkowo używając pojedynczych słów, a z biegiem czasu – całych zdań. Istotna jest tu konsekwencja nauczyciela – nawet zapytany przez dziecko po polsku, w trakcie zajęć anglojęzycznych udzieli odpowiedzi wyłącznie w języku angielskim.

Docelowo w Liceum uczniowie powinni już rozumieć przekaz nauczyciela, płynnie mówić i pisać swobodnie po angielsku.

Ściany szkoły i tablice w klasach udekorowane są pracami uczniów oraz materiałami wizualnymi pomagającymi przyswajać naturalnie język angielski, a wsparcie asystentów z całego świata uświadamia dzieciom celowość używania tego języka – jako narzędzia międzykulturowej komunikacji.

Open Future jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Oznacza to, że realizujemy polską podstawę programową i wydajemy takie same świadectwa jak szkoły publiczne.

Wyróżnia nas jednak sposób nauczania – zamiast nauki pamięciowej, stawiamy na budzenie ciekawości i motywowanie do samodzielnego odkrywania wiedzy. Pracujemy metodą projektową (ang. project-based learning lub inquiry-based learning).

Uczeń może w każdej chwili zmienić szkołę na publiczną lub inną prywatną i z relacji, jakie usłyszeliśmy w innych szkołach międzynarodowych wynika, że w nauce radzą sobie lepiej od średniej.

Pewien czas może zająć dziecku dopasowanie się do nowych metod nauki, ale dzieci są tu elastyczne.

Co ważne, od początku edukacji kładzie się nie tylko nacisk na postęp w nauce, ale też na kształtowanie postawy ucznia, który ma postępować zgodnie z zasadami, być uprzejmy i miły, akceptować odmienność i wielokulturowość. To wymaga pracy również nad umiejętnościami społecznymi. W szkole Open Future dzieci bardzo dużo pracują w grupie, której skład się zmienia, żeby uczniowie nauczyli się wpółpracować z różnymi osobami, nie tylko z najlepszym przyjacielem. Uczą się więc funkcjonować wciąż w innym otoczeniu, przez co nabywają umiejętności szybkiej adaptacji do nowych warunków. Uczniowie potrafią szybko rozwiązać konflikt, nawiązać empatyczny kontakt z nowymi rówieśnikami. Zauważycie to Państwo, kiedy odwiedzicie z dzieckiem nowych znajomych, jak szybko się zapozna z ich dziećmi, zainspiruje rozmowę i wspólną zabawę. Ta wrażliwość na innych, ich potrzeby, szacunek do odmiennego zdania, a jednocześnie umiejętność argumentacji i przekonywania do własnej racji pomoże w odnalezieniu się w nowej grupie rówieśniczej.

Jedną z cech dobrego lidera jest umiejętność szybkiej adaptacji, a właśnie formowanie osobowości lidera jest jednym z celów naszej edukacji.

„If the teacher is not on fire, neither are the students”. Jeśli nauczyciel nie ma w sobie ognia, nie zapalą się też jego uczniowie. To hasło najlepiej oddaje to, jak ważni dla procesu edukacji dzieci są pełni pasji, doskonale kompetentni i świetnie zmotywowani nauczyciele. Na ten aspekt pracy szkoły kładziemy szczególny nacisk.

Szkolenia

Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Open Future przechodzą regularne szkolenia organizowane przez International Baccalaureate Organization. Są to zarówno warsztaty prowadzone stacjonarnie przez światowych ekspertów IBO, jak i takie organizowane w europejskich stolicach, na przykład w Lizbonie.

Jedno szkolenie to koszt kilku tysięcy złotych, pokrywany w całości przez szkołę. Sporo więc inwestujemy w kadrę, ponieważ wierzymy, że wykwalifikowany i zmotywowany nauczyciel to odpowiedź na potrzeby współczesnej edukacji.

Szkolenia są bardzo wysoko oceniane przez naszych pedagogów, ponieważ dają niepowtarzalną szansę nauczenia się metod pracy od najlepszych światowych ekspertów, nawiązania znajomości i wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów, co umożliwia dalsze konsultacje. Słowa, jakie najczęściej padały po szkoleniach to: inspirujące i motywujące.

Praca w dobrym zespole

W szkole międzynarodowej bardzo dużo czasu poświęca się na wspólne planowanie pracy w gronie pedagogicznym. Nauczyciele mają za zadanie przedstawić na forum grona swoje zamierzenia, jakie zajęcia przeprowadzą w najbliższym czasie i w jaki sposób. Spotkanie trzeba tak przeprowadzić, żeby wywiązała się kreatywna atmosfera, gdzie każdy nauczyciel będzie mógł liczyć na wsparcie kolegów i koleżanek, którzy podsuną ciekawe pomysły na inspirujące lekcje. Bardzo ważne jest, aby nie popaść w rutynę i aby każda lekcja dostarczała też nauczycielowi pozytywnych emocji, które muszą się przecież udzielić uczniom. Po zakończeniu okresu projektu grono pedagogiczne ponownie się zbiera i omawia, co się udało zrealizować, co nie poszło zgodnie z planem, co można było zrobić lepiej. Takie spotkania po pierwsze są źródłem wielkiej motywacji dla nauczyciela, kiedy widzi, że nie jest ze swoimi problemami sam, że może liczyć na koleżanki i kolegów. Z drugiej strony raporty z takich spotkań posyłane są do IBO i mają wpływ na ocenę pracy szkoły, co dodatkowo motywuje pedagogów do poważnego traktowania fazy przygotowań i podsumowań pracy. Można powiedzieć – budzi w nich ogień.

Godziwe wynagrodzenie

Oferowane przez nas zarobki, wyższe od średniej w tej grupie zawodowej, mają zapewnić godziwe życie nauczycielom, aby mogli się w pełni poświęcić swojej pracy, bez konieczności podejmowania dodatkowego zatrudnienia w innych placówkach. Po pracy, która nie może trwać dłużej niż 8 godzin dziennie, nauczyciel ma odpocząć i poświęcić czas swojej rodzinie i pasjom. Musi się czuć doceniony, również finansowo, co przełoży się na poczucie wartości własnej pracy i przez to lepszą pracę – właśnie z ogniem. Uwolnione godziny i możliwości zdalnej pracy w wyznaczone dni pozwalają nauczycielom na autonomię pod względem planowania czasu pracy i realizacji powierzonych im zadań.

Nauczyciel ma być autorytetem dla uczniów pod każdym względem, a więc zapewnienie mu dobrego statusu materialnego leży w głęboko pojętym interesie szkoły i jej uczniów. Pogłębianie kompetencji, kreatywność i zaangażowanie będą miały bezpośrednie przełożenie na wynagrodzenie tych kluczowych dla wyników nauczania uczniów ludzi.

Wszystkie te działania mają na celu wykształcenie elitarnej kadry, która będzie realizowała edukację na najwyższym poziomie i będzie zdolna do rozpalenia w uczniach twórczego ognia.

Szkoła podstawowa

Nasza szkoła podstawowa mieści się przy ulicy Kwiecistej 25 w Krakowie. W trzypoziomowym budynku znajdują się sale lekcyjne, sale gimnastyczne, stołówka, biblioteka, sala informatyczna i biura. Dla wygody rodziców i uczniów na zewnątrz znajduje się przestronny parking i plac zabaw. Nasza szkoła podstawowa realizuje program PYP według standardów nauczania IBO.

Klasy 6-8

Budynek klas starszych mieści się przy ulicy Pawła z Krosna 10 w Krakowie. Obecnie jesteśmy szkołą kandydacką do programu MYP.

Liceum

Nasze Liceum również mieści się przy ulicy Pawła z Krosna 10 w Krakowie. Jest to przestronny, trzypoziomowy budynek, w którym znajdują się tematyczne sale lekcyjne, profesjonalnie wyposażona pracownia fizyczno-chemiczna, biblioteka, sala informatyczna, szatnie i toalety na każdym piętrze, Chill Room z kuchnią i stołówką. Tuż za budynkiem znajduje się 30-hektarowy ogród szkolny z wyznaczonymi alejkami i ławeczkami wśród natury. Budynek wyposażony jest w systemy alarmowe, monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz szkoły oraz system wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Obecnie jesteśmy szkołą kandydacką do programu DP.

Dalsze plany

W dalszych latach planujemy rozwijać sieć szkół pod marką Open Future w innych lokalizacjach Krakowa, a w dalszej perspektywie także w innych miastach, aby umożliwić edukację na najwyższym poziomie dzieciom w całej Polsce. Mamy też nadzieję, że uda się uruchomić programy stypendialne dla dzieci z innych krajów, aby nasi uczniowie mogli nawiązywać kontakty międzynarodowe, które zaprocentują w przyszłości.

Tak, Ministerstwo Edukacji Narodowej aprobuje Maturę Międzynarodową jako egzamin równoważny polskiej maturze.

Polskie wyższe uczelnie w związku z tym przyjmą bez problemu na studia absolwentów Open Future. Ale co ważne – matura międzynarodowa jest respektowana też na większości światowych uczelni. Abiturient może więc wybrać, czy chce studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim, Warszawskim, w Nowym Jorku, czy w Londynie. Ciężko dziś powiedzieć, gdzie za te 12 lat młody człowiek będzie chciał kontynuować naukę. Ważne, że będzie miał taką możliwość.

Naszym celem jest zapewnienie edukacji dla dzieci od 3 roku życia do matury. Na każdym etapie są potrzebni inni pedagodzy.

Przedszkole

Nauczyciele muszą posiadać wymagania stawiane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie ukończenia studiów na kierunku edukacja wczesnoszkolna.  W każdej grupie pracuje 2 nauczycieli: polsko- oraz anglojęzyczny, który musi bardzo dobrze posługiwać się angielskim. Nauczyciel polskojęzyczny musi rozumieć języka angielski, ponieważ w grupie są dzieci, które nie mówią po polsku.

Szkoła podstawowa

W nauczaniu zintegrowanym nauczyciele muszą posiadać wymagania stawiane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dodatkowym wymaganiem jest znajomość języka angielskiego. Na tym etapie nauczyciel może już zmieniać język, którym komunikuje się z uczniami, więc w klasie pracuje jeden nauczyciel, który na części zajęć używa polskiego, a na drugiej części angielskiego.

Na lekcjach poszczególnych przedmiotów nauczyciele prowadzą edukację zgodnie ze swoim wykształceniem i uzyskanymi dyplomami.

Wsparcie w rekrutacji

W kilkuetapowym procesie rekrutacji uczestniczą doświadczeni rekruterzy, a także psycholog, pedagodzy i anglista, których zadaniem jest dobór zestawu cech potrzebnych dla nauczyciela, który podoła dostosowaniu się do nowoczesnego systemu edukacji, oraz pomoc w wyborze kandydata.

Metodyka nauczania w Open Future znacząco różni się od tej w szkołach tradycyjnych, dlatego ważne jest, aby już na początku wybrać takich pedagogów, którzy chcą podołać i podołają temu wyzwaniu.

Liczebność klas

Maksymalna liczba dzieci w klasie to 18. Mamy to zapisane w umowie z rodzicami, więc przeniesienie dziecka jest możliwe, jeśli tylko klasa liczy mniej uczniów.

Dni próbne
Uczniom przenoszącym się do Open Future oferujemy bezpłatne dni próbne. Jest to 5 dni, podczas których dziecko ma okazję poznać rówieśników i wychowawcę, a nauczyciele mogą zaobserwować jak dziecko radzi sobie w kontekście edukacyjnym i społecznym. Rodzice natomiast mają okazję przyjrzeć się bliżej organizacji szkoły i metodyce zajęć. Po dniach próbnych następuje wspólna decyzja rodziców i szkoły o kontynuacji współpracy bądź rezygnacji.

Język angielski

Naszym celem jest, aby dzieci na koniec szkoły podstawowej płynnie posługiwały się językiem angielskim. Jednak na każdym etapie jest możliwość dołączenia do klasy. Nawet, jeśli dziecko wcześniej nie uczyło się w taki sposób, po kilku miesiącach dogoni poziom angielskiego w klasie.

Uczniowie przenoszący się do nas z innych placówek, odbiegający poziomem języka angielskiego od swoich rówieśników w Open Future, zobowiązani są do uczęszczania na dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego języka. Podobnie w przypadku uczniów mających kłopoty z językiem polskim – zajęcia wyrównawcze dla nich są również obowiązkowe.

Akceptacja przez grupę

Dzieci w Open Future od początku uczą się współpracować ze wszystkimi w równym stopniu. Z naszych doświadczeń wynika, że nowe dzieci w klasie są witane ciepło i z ciekawością. Nauczyciel czuwa, aby nowy uczeń dobrze się czuł i szybko zaaklimatyzował.

Szkoła otwarta jest od 7.30 do 17.30.
Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o różnych godzinach, od samego rana uczniów zapraszamy więc na świetlicę.
Po zakończeniu lekcji dzieci także spędzają czas w świetlicy szkolnej, mogą też uczestniczyć w zajęciach dodatkowych oferowanych przez Niepubliczny Młodzieżowy Dom Kultury Krakowska Fabryka Talentów.